Nota legal i Política de Protecció de dades

Política de protecció de dades personals
El Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa, en consonància amb la política de protecció de dades que tot seguit definim, es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb la Llei 15/99 de protecció de dades personals i normativa que la desenvolupi.

En aquest web el Servei dOcupació de l'Ajuntament de Terrassa no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per a recollir informació tècnica per tal de facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc mitjançant Inclusite i Google Analytics.

1. Tractament de les dades
Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària i, únicament, alhora d’ omplir el formulari de contacte.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre d’aquest formulari.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries alhora d’omplir el formulari de contacte a través de la web del Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol•licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, el Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions
Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència d’omplir el formulari de contacte no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment
La sol•licitud d’un tràmit mitjançant la web implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament de Terrassa.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l'usuari / la usuària comportarà l’acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol•licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari/la usuària per al tractament i les cessions indicats té caràcter voluntari, l'usuari/la usuària podrà revocar l'autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions de les persones afectades
Els/les usuaris/àries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l'usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:
• Sol•licitud escrita i signada presencialment al Servei d’Ocupació de Terrassa.
• Correu postal a la següent adreça: Servei d’Ocupació de Terrassa. Ctra de Martorell ,95. (Edifici Foment) 08224 Terrassa
La sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari/la usuària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol•licitud haurà d'indicar clarament en l'assumpte: tutela de drets LOPD.

L'usuari/la usuària que faci servir el formulari de contacte de la web del Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

5. Legislació aplicable
La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per l'usuari/la usuària a través del formulari de contacte de dades personals de la web del Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen. Més informació a:
• Agència Catalana de Protecció de Dades
• Autoritat Catalana de Protecció de Dades

7. Copyright i responsabilitats
El Servei d’Ocupació del Ajuntament de Terrassa manté aquesta web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se'ns assenyali i demanem per això la col•laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l'adreça pactelocalocupacio@terrassa.cat

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Terrassa i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'Imatge i Comunicació (Per sol•licitar elements gràfics d'imatge corporativa, escriviu un missatge a imatge@terrassa.cat).

Alguns apartats d'aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. El Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

El Servei d’Ocupació de 'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'alterar la forma d'accés a la web sense previ avís.

El Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

Condicions generals d’ús del pacte.cat
1. Condicions d’accés
S’aconsella a l'usuari/ària llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web pacte.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web pacte.cat l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d’ús
L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix pacte.cat, abstenint-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l'usuari/a haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de l'afectat.

Finalment, l'usuari/a haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal•lats al portal.

Com a conseqüència, el Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús al pacte.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús"

3. Xarxes socials
3.1. Objecte
Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupen l’Ajuntament de Terrassa i els Organismes Autònoms. Així com dels diferents agents que integren el Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa.

3.2. Tractament de dades de caràcter personal
En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., etc, l’Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

3.3. Condicions d’ús
• Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del pacte.cat
• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.
• L’Ajuntament de Terrassa no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
• L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.
3.4. Recomanacions als usuaris / les usuàries

Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
• Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
• Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.
• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotgen imatges relatives a terceres persones.
• No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests.